Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Pomoc krajowa i unijna – podsumowanie ostatnich miesięcy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich miesiącach 2015 r. przekazała na konta bankowe rolników prawie 1,5 mld zł w ramach wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za rok 2015. Wsparcie finansowe otrzymali także rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli straty w uprawach oraz plantatorzy czarnej porzeczki. Zakończono również przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 – 2020, natomiast 12 firm złożyło w Agencji wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.

 Płatności bezpośrednie - zaliczki

Do 25 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 865 tys. rolników blisko 1,5 mld zł w ramach wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. W tym czasie trwała również wypłata ONW i płatności rolno środowiskowych.

Realizację wypłat tych zaliczek ARiMR rozpoczęła 16 października, a zakończyła 30 listopada 2015 r. Ich uruchomienie miało na celu złagodzenie niekorzystnych skutków suszy i było możliwe dzięki działaniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaliczki otrzymali rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie miały zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Szacuje się, że płatności zaliczkowe otrzymało ok. 82% rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie w roku 2015.

Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosły:

 • 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
 • 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
 • 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
 • 459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła również realizację płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowychDo 24 listopada dopłaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 121,5 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do blisko 12 tys. rolników.

 • Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz producentów czarnej porzeczki

Do 25 listopada 2015 r. 155,5 tys. rolników, którzy z powodu suszy ponieśli straty w uprawach, otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 378,86 mln zł. Natomiast na konta bankowe 12,55 tys. plantatorów czarnej porzeczki wpłynęło 21,6 mln zł pomocy z tytułu niskich cen tych owoców.

Wnioski o pomoc dla rolników poszkodowanych z powodu suszy można było składać w ARiMR do 30 września 2015 r. Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc złożyli w tym czasie w Agencji ok. 174 tys. wniosków. Wynikająca z nich kwota była wyższa o 450 mln zł od zaplanowanych na ten cel w budżecie krajowym na rok 2015. Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie współczynnika korygującego, który wynosi 0,81.

Natomiast rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, złożyli do ARiMR 14,1 tys. wniosków na kwotę 24,1 mln zł.

 • Wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 – 2020

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. można było składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł,
 • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł,
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł.

 

W zakończonym naborze do ARiMR wpłynęły 2472 wnioski o taką pomoc, w których rolnicy ubiegali się o przyznanie 955,72 mln zł wsparcia.  Spośród rolników, którzy złożyli wnioski, 62% ubiegało się o pomoc na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego, 26% zaplanowało operacje związane z rozwojem produkcji bydła mięsnego, 12% starało się o dofinansowanie na rozwój produkcji prosiąt.

Złożone przez rolników wnioski zostały poddane ocenie punktowej. A suma uzyskanych punktów decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy wspólnie złożyli wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

 • Zawieranie umów na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2016 r.

 12 firm złożyło w Agencji wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Usługi te polegają na zbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Koszty takich usług będzie pokrywała za rolników w znacznej części, w niektórych przypadkach w całości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie przyjęte przez ARiMR wnioski, spełniały kryteria formalne i zostały poddane ocenie punktowej zgodnie z zasadami podanymi w informacji o naborze wniosków opublikowanej na stronie internetowej Agencji. W wyniku dokonanej oceny, oferty dla poszczególnych województw zostały uszeregowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Następnie ARiMR podpisała umowy z tymi 12 firmami utylizacyjnymi na świadczenie w 2016 r. usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Po ich zawarciu, od 1 stycznia 2016 r. w poszczególnych województwach usługi z dofinansowaniem ARiMR będą świadczyły wybrane podmioty utylizacyjne.

 

 • Zadania ARiMR na rok 2016

W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspomoże finansowo:

 • inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
 • rozwój infrastruktury wiejskiej,
 • poprawy struktury agrarnej,
 • inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
 • oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

 

Źródła:

 

 • Farmer, 2015 nr 9-12
 • Tygodnik Rolniczy 2015 nr 45-48
 • Top Agrar Polska 2015 nr 9-11
 • www.arimr.gov.pl
 • www.minrol.gov.pl

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter